Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text search not working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have used firefox for many years. I very often use CTRL+F to search on webpages. Now it just does not work on one website i use very often. It seems to work on all websites but not this one. Does anyone have a clue ?

Here is the website it doesn't work on. Its a website that publishes Icelandic laws.

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.