Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not recieving badges or public recognition

more options

Is there a way, when volunteering to not get any public recognition for your volunteer work. This includes badges or any other forms of public recognition. As muslims, disclosing charity work is better for us.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Taimur,

The badging system has been automatically set like that. However, let me see if we can make an exception.

Also, in the future, you may want to discuss questions related to contributing to SUMO in our contributor forum instead. (:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.