Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

access denied

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

When logging into a couple of secure sites I am blocked with the attached error message. I've seen others with the same problem but their solution, forgetting the site, has not worked for me. I've got this message when using the NFCU site, and now the IRS account site. Both sites work normally with Edge.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Thanks for the reply Fred. Doesn't look like AVG is the problem. I've only seen this on two sites: I suspect this one may be a Roboform problem. https://my.navyfederal.org/NFOAA_Auth/login.jsp?NFCUSIGNOFF=2

and This one only failed a couple of time today, and is now working normally. https://sa.www4.irs.gov/eauth/pub/login.jsp?Data=VGFyZ2V0TG9BPUY%253D&TYPE=33554433&REALMOID=06-00029c6a-0543-17b0-89b8-163b0acf40c7&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=UOkC7yx4eMTO24FGxPfBRb5q3Mj3Xh3pyXfBEjYyHJ97nGCXu16wx5MzFHjfZmlG&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fsa%2ewww4%2eirs%2egov%2fola%2f

The only reason I sought help here is that those sites work w/o problems with the microsoft browser.

Hữu ích?

more options

Your screenshot shows a reference to an http url. Have you selected HTTPS-only mode on the Privacy & Security page of Options? If you have a problem with an https site, this article may shed some light: https://support.mozilla.org/en-US/kb/error-codes-secure-websites

Được chỉnh sửa bởi TerryN21 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.