Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I did a refresh because my programs were so very slow, and now all my bookmarks are gone and my passwords... my sons medical reports too..please help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

bold textI did a refresh because my Fb was soooo very slow and firefox too.. and I lost all my bookmark, and passwords.. and my sons medical reports too and I need those as he is stage 4 renal failure..please help Jane

Giải pháp được chọn

See the response here: https://support.mozilla.org/questions/1317090 To restore your bookmarks, with Firefox closed, you need to copy the following files from your old profile folder: places.sqlite, favicons.sqlite. See https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See the response here: https://support.mozilla.org/questions/1317090 To restore your bookmarks, with Firefox closed, you need to copy the following files from your old profile folder: places.sqlite, favicons.sqlite. See https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.