Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Default Browser very slow to come up.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

Firefox is my default browser but it takes FOREVER (5-10 minutes) to come up. I have refreshed several times but it only lasts for one session. Other browsers come up almost immediately. Whats wrong??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have never had that problem. This article (or the one linked in it) may help: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.