Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox broken

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi schnrl

more options

This all started after last firefox upgrade/update a few weeks ago so installed gmail chrome which works fine.

Even reistalled OS & then worked ok till firefox did it’s own updae.

I have deleted & reinstalled a couple of times but same problem.

I use Linux Ubuntu 20.04.2LTS on an older (+/- 5 year) HP Pro 3130 MT a 64 bit machine. Chuck

This all started after last firefox upgrade/update a few weeks ago so installed gmail chrome which works fine. Even reistalled OS & then worked ok till firefox did it’s own updae. I have deleted & reinstalled a couple of times but same problem. I use Linux Ubuntu 20.04.2LTS on an older (+/- 5 year) HP Pro 3130 MT a 64 bit machine. Chuck
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi chuck598, several other ubuntu users have this problem too. See also: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1332346

Try to install firefox from the apt repository.

  1. open the terminal
  2. type sudo apt update && sudo apt full-upgrade (this command will update all your applications and can take a while; if you don't want to update your apps, leave this step out)
  3. type sudo apt install firefox or if "firefox" is not found sudo apt install firefox-esr (you need root privileges)

Được chỉnh sửa bởi schnrl vào