Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error Message

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When i open Waterfox i get a Message to Update Waterfox to Latest Version whereas it is Already Updated? Zaidi

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Waterfox - Official Site https://www.waterfoxproject.org/

The latest version of Firefox is Version 87.0, first offered to Release channel users on March 23, 2021

Hữu ích?

more options

It didnt solve my Problem?

Hữu ích?

more options

We don't support Waterfox. You have to ask them on a site provided by FredMcD.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.