Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox prevents links opened in gmail email.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When I have a link in a gmail email I wish to click or create a calendar event, FF gives the message "firefox prevented this page from automatically redirecting to another page" I moved away from firefox to another browser because of this but now I want to return because firefox is...

A. isn't google B. isn't owned by a chinese consortium like Opera C. isn't microsoft. 

How do I get rid of this message? because it's annoying enough that I may be forced to choose one of the others.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Turn the redirect block off:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste access and pause while the list is filtered

(3) If the accessibility.blockautorefresh preference has a value of true, double-click it to restore the default value of false

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.