Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removed HONEY form Addons ... but flotaing window still there

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I installed HONEY ... which proved to be useless. Initailly I turned it off ..... and it then created a seperate floating window with Honey options I then removed HONEY from Add Ons ..... window still there.

I quite FF restarted it and the window reappears There is an option in it to delete account - but it has no effect.


How do I remove this annoying window.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Contact support for that add-on.

Hữu ích?

more options

Try Ctrl+w. That's the keyboard shortcut to close the current tab, so if there is only one tab in the window, that should close the window. Ctrl+F4 or Alt+F4 might also work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.