Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark menu gone?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ppingrey

more options

Today I clicked on the library icon, chose 'bookmarks', and discovered that there is no option to view the menu of bookmarks that could previously be opened and viewed in a sidebar. Now I can choose 'search bookmarks' but will have to remember what all I've saved and cannot scroll through to see what's there. This does not work for me! Is there a way back to the menu?

I cannot take a screenshot, the drop down menu closes when attempting this.

Giải pháp được chọn

You can add the Sidebar button to the Navigation Toolbar via customize mode.

See also "View -> Sidebar".

  • you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily

You can drag the Bookmarks Menu button from the Customize palette to the Navigation Toolbar to add the "Bookmarks Menu" button that shows the bookmarks in a drop-down list to the Navigation Toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can add the Sidebar button to the Navigation Toolbar via customize mode.

See also "View -> Sidebar".

  • you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily

You can drag the Bookmarks Menu button from the Customize palette to the Navigation Toolbar to add the "Bookmarks Menu" button that shows the bookmarks in a drop-down list to the Navigation Toolbar.

Hữu ích?

more options

Thank you!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.