Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

camera and microphone

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

allow Moz://a to use camera and microphone. How can I allow Moza to access control of my web cam???

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

There are some check boxes for the settings for mic, cam's, etc...

Paste and go at the below then see Permissions section:

about:preferences#privacy

Hữu ích?

more options

There are some check boxes for the settings for mic, cam's, etc...

Paste and go at the below then see Permissions section:

about:preferences#privacy I do not understand can you be more specific ??

Hữu ích?

more options

Oh sure. I'm sorry for not providing more details.

If you go into FireFox options, go the section designated for the devices. I have attached a pic of what the section looks like.

Since I dont use these devices, I am not sure how to set them up. But as you will find in your FireFox browser there are some check boxes and buttons for additional settings, that you can modify.

So copy the line below then paste it into the URL field, then Go (Enter Key):

about:preferences#privacy

Hữu ích?

more options

Think you for helping me but that didn't work.

Hữu ích?

more options

See also "Tools -> Page Info -> Permissions".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.