Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox don't use free mem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

I have more than 100 tabs and more than 1k open in the background (the tab is downloaded from the previous session, but not open). When opening / closing the FF tabs, it gradually uses up to 18-20GB. When this limit is reached, friezes begin, the tabs open slowly. Memory busy FF is released ~2GB, after that it starts to load pages. According to symptoms, it looks like a shortage of RAM. But I have 64GB RAM, reserve (Win) 17GB, free 15GB. And more is 9GB SWOP on SSD, 136GB of free space on SSD and 1TB+ free space on HDD (RAID0), 200+ MB / sec internet . Where and what to change to ff used accessible resources? After all, they exist!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.