Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

JSZip doesn't work in firefox addon context

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I'm working on an addon to automate taking screenshots of lecture slides. I'm using a canvas object to capture and save the file blobs and JSZip to zip everything together and download. But JSZip keeps throuhing the `unsupported file type` error. Even though blobs are supported.

Here's the relevant code I'm using Github File

I've submitted an issue to the maintainer which has some more debugging info. The script in the addon_context has some very quantum behaviour and changes output every time I console.log Github Issue

I'm wondering if there might be a problem on my end, with the way I'm generating and processing the blobs. The same code works in chromium based browser, I'm confused as to what Firefox does differently. Any help would be appreciated.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.