Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sending page

more options

If I send a page from smarthphone to PC it works correctly. If I send a page from PC to smarthphone it doesn't work and the smarthphone browser doesn't receive anything.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Max,

i believe that all websites now produce like 3 versions of their webpages, ie computer, tablet and smartphone. This is because the regular pages we see on the computer are too large for smartphones.

That being said, i dont know how the page sharing feature in FF works towards modifying the html/css codes to display correcting on a smart phone.

Perhaps, if you send a weblink to the phone instead, i think this would be a better way to go because the webserver would then know that a smartphone is clicking on the link.

But all the above are just food for thought.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.