Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

gmail accounts and youtube locked

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Naheed

more options

I downloaded Firefox and started to web browse which i do like, but then i went ahead and pressed SYNC on Firefox and it locked me out of my Gmail account and youtube. It does not recognize my passwords. I'm completed locked out. Please help in this matter. If you could give me a complete detail report to solving this problem since i am not tech knowledgable.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello, I will suggest trying the below steps:

  • Disable unknown extensions
  • Clear the cache
  • Remove Cookies

Now go to Gmail and youtube accounts and try to sign in.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.