Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Random selection of multiple tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

Suddenly, beginning about three days ago, selecting a tab doesn't always then display that tab but instead the tab is selected in "multiple tab selection" mode WITHOUT pressing the CTRL key. Clicking on a tab highlights the tab instead of displaying the tab. Another click on the tab deselects the tab. Clicking on other tabs, selects rather than displaying them.

Believe me, I understand what multiple tab selection is, how it works and how to correctly use it. This is not the case. I use tabs all day, every day and suddenly Firefox behaves erratically and randomly by selecting the tab and multiple tabs rather than displaying the tab selected.

The workaround is to then select other tabs, deselect all tabs and then select the originally desired tab whereby the tab is displayed. If this is anomaly is unique me and only me, I will take my search to the Linux Cinnamon forums.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not happening here (FF87 also on a Linux OS). Moving to the tab with alt+{1-9}, ctl+pgdn/pgup or mouse click makes the tab current and displayed - every time, always.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.