Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MZ/DDG search results show strange URL

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

DDG search term entered is, as an example, "asus strix gtx 750ti 4g kaufen" (problem happens with any search term). Paging down in the list of results, I get many hits that a seemingly "routed" over a misused URL (which as the search term addended to it). Selecting such a result always brings up the same "strange" page with "pointers" to amazon. Leaving the page puts me automatically on the unwanted amazon page.

It is very annoying. Happens with more or less all search terms.

No virus, at least BitDefender full scan says so. I'm using private mode, HTTPS on and Ublock origin. Haven't changed my method of searching - this problem exist since a few weeks (MZ since v.86). Chrome and Opera work fine - they say either "503 error" or "page not found" ...

How can I fix this - maybe the uploaded image can help diagnose the problem?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.