Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to set the master in Sync?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently changed my PC and need the replacement to become the master so that an older PC gets synced from the new one. As the older PC has no addons/extensions and only 1 tab open, the last thing I want is for it to sync what it has to the new machine which was accurately synced from the PC it just replaced.

I can find no setting in Sync to specify which machine should be the master from which all other connected devices (slaves) will get their synced data from.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, PBC

I tell you that you cannot have a PC which is "master", since in Sync, everything you do on any PC will be shown on all your connected devices.

You can find more info here:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer

Hữu ích?

more options

You can possibly disconnect the new device that has your data before connecting the old device to prevent syncing in the wrong direction.

You can backup your personal data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.