Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deleted Folder keeps reappearing when I save an image/video

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I had a folder on my desktop that I created a couple months ago and then deleted. However, for some reason it keeps coming back, and I've discovered that it happens whenever I download something. This seems to happen regardless of where I save something or where the pop-up for choosing the download destination automatically opens to. It also seems to be specific to firefox, as this doesn't seem to happen with other browsers.

I should add that it's only the folder itself that comes back. Before I originally deleted it, I emptied its contents and it's only the empty folder that keeps reappearing on my desktop

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.