Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox crash report

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi boxyalin

more options

Problem signature Problem Event Name: APPCRASH Application Name: firefox.exe Application Version: 87.0.0.7747 Application Timestamp: 60533c0c Fault Module Name: ntdll.dll Fault Module Version: 10.0.19041.844 Fault Module Timestamp: 60a6ca36 Exception Code: c0000005 Exception Offset: 0000000000026340 OS Version: 10.0.19042.2.0.0.256.48 Locale ID: 8192 Additional Information 1: 76ae Additional Information 2: 76ae09ab384d11705a8f95ab63e1ae81 Additional Information 3: 7efe Additional Information 4: 7efe7abf6252c1255c7d9bbb065045b0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Hữu ích?

more options

bp-af8a7169-9c03-463c-a7ff-693b70210410

bp-1bf32da0-e5dc-4936-8630-3f7660210410

bp-eb284bd4-f9c6-4bbb-bbc7-32c9d0210410

bp-08c4eb3d-40eb-42fa-8818-7e31e0210410

bp-c3bca79f-57e9-47ca-8893-5acd60210410


Thank you for your help!

Hữu ích?

more options

Ultra Monitor somehow breaks Firefox.

Hữu ích?

more options

yep, that was the problem, now it works. Thank you from the bottom of my heart and a wonderful weekend.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.