Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is any sites not propery loaded

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I want to visit some websites the sites get opened but not properly the content of sites are loaded with some random digits. I am using Firefox On Kali Machine, Other Browser like Google Chrome works properly I have attached image for better understanding so please look up.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try firefox safe mode:


If this article does not serve you, tell me immediately

Hữu ích?

more options

You may see little boxes with the hex code of the character if you do not have a font installed that covers this Unicode range.

This is about the Unicode range 0900-097F (Devanagari) and it looks that you do not have a font for these code points or Firefox insists in using a font that doesn't cover it.


You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.