Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Short key on context menu [Q] how is this supposed to work?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

See attached picture. Am I right to assume the (Q) next "Inspect Element" is a shortcut key? If yes, how does this work? pressing the Q-key on my keyboard does nothing. Please clarify.

(Mozilla FireFox 87.0 on Fedora 33)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I think its shift Q becaus the Q is there a Capital letter

Hữu ích?

more options

Works fine here with Firefox from the Mozilla server if I press the 'Q' access key (no Shift needed).

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.