Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When youtube is fullscreen, other programs appear overlayed on top of video

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi When I am playing a youtube video in fullscreen in firefox, I sometimes see other programs or videos overlayed on top of the fullscreened video. I have attached an example screenshot.

When I google for youtube fullscreen problems, pretty much the only advice I have found is to disable or enable hardware acceleration. Neither work for me.

I am using Ubuntu 16.04, if that helps.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1057022

I believe this person had the same problem, but unfortunately for me their problem went away by itself. Mine did not.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.