Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I hate Lockwise. I do not want it and do not want your passwords.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I really like firefox but have to shut it down to add a new password if I don't use one of yours which are too long and complicated. And I don't think you need to have my passwords. Typical firefox password:

4ut693zdfcp049stev5dd679*. To long and too complicated. And does not give me choice to make my own. It is like a rabid pitbull.

No thanks. I understand this dreadful thing is imbedded? How can I get it to go away? Susan Taylor

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Did you try unchecking this box:

If you do not want to use Lockwise (the built-in password manager) at all, uncheck the top-level box labeled "Ask to save logins and passwords for websites". See: Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Mozilla is now asking for something called a 'passphrase' in preference to a password. I was able to choose to enter an old style password on a Mozilla site but had to check its requirements, one of which is that the password must comprise 12 characters (!). The requirements don't affect websites other than Mozilla.

Hữu ích?

more options

Is this about the Firefox feature to generate passwords ?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Did you try unchecking this box:

If you do not want to use Lockwise (the built-in password manager) at all, uncheck the top-level box labeled "Ask to save logins and passwords for websites". See: Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.