Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Selecting and moving multiple bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 449 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have collected a number of bookmarks which I now want to put into a single folder. I am having trouble selecting the bookmarks to move them all at once into the folder. Please advise.

I have collected a number of bookmarks which I now want to put into a single folder. I am having trouble selecting the bookmarks to move them all at once into the folder. Please advise.

Giải pháp được chọn

You can select multiple items in the usual way.

  • hold Shift to select a range (mouse and keyboard)
  • hold Control and left-click to toggle individual items.

Best may be to use Cut and Paste to move the selection, especially if you move a large amount.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Select the first bookmark by clicking on it. Holding down the <Shift> key, now click on the others.

more options

Giải pháp được chọn

You can select multiple items in the usual way.

  • hold Shift to select a range (mouse and keyboard)
  • hold Control and left-click to toggle individual items.

Best may be to use Cut and Paste to move the selection, especially if you move a large amount.