Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transferring Firefox to another computer

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Either I'm a dork or the instructions that I have found are not very clear. I have been trying for several days to transfer my settings from my desktop to a new laptop. I have gone to the %appdata%\mozilla\firefox\profiles page until I'm blue in the face. I transferred a directory called "m80s2e9e.default" from the profiles directory on the desktop to the %appdata%\mozilla\firefox\profiles directory on the laptop but keep getting "Firefox profile cannot be loaded" error. What am I doing wrong? Thanks, Dale Webb

Giải pháp được chọn

You would have to register this profile in the Profile Manager (profiles.ini) to make Fiefox find it. See "Profile was moved or renamed":

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you have sync your data on the pc up to your firefox account, then i suggest you sign out of it.

then on the laptop, sign into your firefox account and let data download to it.

another option is to simply export your bookmarks, pw to a file. then copy over to the laptop for importing.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You would have to register this profile in the Profile Manager (profiles.ini) to make Fiefox find it. See "Profile was moved or renamed":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.