Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING error after new server cert installed (self signed).

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sbhesser

more options

After installed some expired certs on a server in house, I try and bring up a management page that worked fine prior. The error is: The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.

Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING

How can this be worked around, a setting of some sort maybe?

Thanks for any input

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Other browsers work fine after the new certs by the way

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.