Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems downloading Firefox Browser

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tmurrayeast10th

more options

I downloaded the Firefox browser and ran the program. The homepage does not bring me to the New Tab page, but instead keeps bringing me to the page to download the browser. I've done it more than 6 times and still get the same result.

Giải pháp được chọn

Fixed it. Just had to hit "restore defaults" for home page. Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, tmurrayeast

You can guide yourself in the following articles:

  • For Windows:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-windows

  • For Linux:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

  • For Mac

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Tell me if it solves your problem :)

Hữu ích?

more options

I did follow this article, but it hasn’t worked. I always used Firefox, but had Google set as the default browser. I just wanted to switch it to the Firefox browser. The home page, however, keeps directing me to download the Firefox browser, but the “New Tab” page never comes up for me to browse.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Fixed it. Just had to hit "restore defaults" for home page. Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.