Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Custom page for new tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, how can I get similar functionality to "New tabs" as I have for "Homepage and new windows"? Because right now all I can do is either choose to open Firefox's home page or a blank page, but I would like to be able to open my custom sites just as I do for "Homepage and new windows".

Firefox version 87.0

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You need an extension. You can search the Add-ons website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.