Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't find some web sites, other browser do just fine

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 87.0 will not connect to some web sites -- it just hangs. Other browsers on my Mac iOS 11.2.3 connect just fine, so it doesn't seem to be a problem with the cable modem or ISP.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

Hữu ích?

more options

Is this only about some websites ?

If that is the case, can you give some examples of sites that aren't working ?

Did those websites worked previously, i.e. is this a recent issue ?


Hữu ích?

more options

Some websites work fine now, some used to work just fine, but maybe a week or two ago, they stopped. Here's two: www.prescottaz.com http://www.vansairforce.com/community/forumdisplay.php?f=3

These two work fine in safari, just tried 'em. I think there are others but I can't find them now...

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.