Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GPO for newtabpage

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

Hi, it seems latest admx doesn't give a way to configure newtabpage by GPO. Am I right ? Is it still a work in progress (since 2018 ???) ?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, the best place to ask your question is on Firefox for Enterprise: https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/firefox-enterprise/form

or you could raise an Issue here: https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md#

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.