Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just went to rel 87.0 and I can not find the "+" on the toolbar that gives me a NEW TAB as I

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

REALLY dislike shortcuts, using the keyboard which require multiple steps and keystrokes where as the "+" was one key stroke to do simple tasks like ADDING A NEW TAB

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hmm, not sure why your new tab button disappeared. Could you call up the Customize feature (Customize Firefox controls, buttons and toolbars) and see whether you can find it:

  • on another toolbar
  • in the box of available buttons

In both cases, it has different appearance, as shown in the attached

You can drag the button to your preferred location. If you do not see it anywhere, you can use the "Restore Defaults" button at the bottom to reset the toolbar layout back to its original order.

Can you track it down?

Edit: Added link.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, forgot the link to the Customize article: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Hữu ích?

more options

Note that easiest to restore the New Tab button is usual to click the Restore Defaults button on the customize page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.