Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox - Ebay pages not displaying right - black arrows

 • 3 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 12 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi crmjhn

more options

I may have to stop using Firefox if I can't resolve this problem

After a few weeks certain Ebay pages start to not display correctly - writing goes small, moves to the left, big black arrows appear, other pages are alright

I know if I clear 'all cookies' it will solve the problem - but then I have to reload passwords etc on all the sites I visit

I've tried

 • switching of tracking protection on the ebay page
 • selecting and deleteing all Ebay cookies under 'managed data'

but neither solve the problem

The only solution I know to work is to clear all cookies - but I really can't be doing this every couple of weeks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

As a footnote to the above, you can reload a page bypassing the cache using any of these methods:

 • Hold Shift when clicking the Reload button
 • Press Ctrl+F5
 • Press Ctrl+Shift+R

Clearing just Firefox's web cache doesn't remove cookies, just temporary files, so you also could try that: How to clear the Firefox cache (only check the box for web cache, not for cookies and site data).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What your screenshot shows is the result of blocking CSS files or Firefox has these corrupted CSS files in the disk cache.

If a reload and bypassing the cache isn't working and you also do not have content blocking extensions and heavier measures are required then maybe your security software is causing these problems.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

As a footnote to the above, you can reload a page bypassing the cache using any of these methods:

 • Hold Shift when clicking the Reload button
 • Press Ctrl+F5
 • Press Ctrl+Shift+R

Clearing just Firefox's web cache doesn't remove cookies, just temporary files, so you also could try that: How to clear the Firefox cache (only check the box for web cache, not for cookies and site data).

Hữu ích?

more options

Thanks guys - deleted just the cache and the Ebay pages present correctly - had to restart firefox - will see how it goes

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.