Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use an email that no longer exist anymore

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

what is the problem to use an email that not exist anymore?

In my case is andryas@protonmail.com that I deleted but is still in firefox

Được chỉnh sửa bởi Andryas vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, do you mean you use it as your Firefox Account email address? At some point, you may need to verify your login and if you can't, that account will be locked out forever. So it's a good idea to keep backups of your data "just in case" rather than relying on Sync for recovery. This article has tips on backing up your Firefox data: Back up and restore information in Firefox profiles.

If you meant the email address shows up or is used somewhere else, hmm, where??

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.