Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password usage

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bohdanskrypec

more options

Good morning, please help & advise. I am obviously doing something wrong or missing something but I cannot find out how to disconnect my Primary Password which Firefox asked for everytime I click on Firefox. I only want to use the Primary Password when I want to open an excisting connection to a saved folder or site.

I hope I'm making sense.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Are you using Sync as this is a possible reason to ask for the Primary Password on startup ?

This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager.

Hữu ích?

more options

Thank u for ur reply. Yes I recently setup Sync. How do I cancel Sync so that I no longer have to type in my PP everytime.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can disconnect Sync via "Options/Preferences -> Sync".

Hữu ích?

more options

Thank you ur responces have resolved my problem.

Take care and be safe

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.