Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to stop MS News opening on my PC

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jaron1

more options

I've uninstalled MSNews from my programs. Still happening. It just opens up randomly when I working on the PC.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have just found this site. I followed the instructions, I'll let you know if it's been successful.

https://techorbiter.com/turn-off-newsfeed-microsoft-edge/274/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.