Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

History tab Not updating

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ryan the ghost

more options

Lets say i go to mozilla.org, it takes some time for it to come in the history tab ! Why ? Please help me I'm using the latest version of firefox on PC

Lets say i go to mozilla.org, it takes some time for it to come in the history tab ! Why ? Please help me I'm using the latest version of firefox on PC

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Fixed thanks :)