Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to completely disable search in address bar and only have it in search bar.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi milosagastume11

more options

I am studying web development and need to be able to enter localhost and a port number into the address bar and have the browser use it. Instead I get search results. This is SOOOOO annoying. I tried putting the search bar separate in the options, but that just gets you 2 search bars, which makes zero sense. Is there a way to change this behavior? I am completely frustrated. I don't want to have to go back to Chrome, the horrible resource hog, to complete my classes because I can't even run an emulator if I'm using it.

Firefox, Windows 10 64-bit.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, I'm telling you that your problem has nothing to do with your product. You may be misspelling your localhost address.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.