Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"www firefox com cn"

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Sir/Ma'am,

My system is a standard install, and when I open Firefox, click Help, About Firefox, and then click the linked word (Mozilla) "Firefox is designed by Mozilla" it takes me to "www firefox com cn" ?

Is the version of Firefox in the Linux repositories the China version with an American facelift?

I know you all do not have command and control of this, but I thought someone should be aware that the default Firefox browser for Linux installs seems to be the CCP Firefox and not American version. With all the CISA activity, it might be something to look into.

Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 GCC v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana Base: Ubuntu 20.04 focal

Firefox for Linux Mint: 87.0 (64-bit)

Giải pháp được chọn

FredMcD said

We have no control over what is in the repositories Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

______________________________________________________________________________________________________________ I know you all do not have command and control of this, but I thought someone should be aware that the default Firefox browser for Linux installs seems to be the CCP Firefox and not American version. With all the CISA activity, it might be something to look into. ______________________________________________________________________________________________________________

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

We have no control over what is in the repositories

Try the Firefox version from the official Mozilla server:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

FredMcD said

We have no control over what is in the repositories Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

______________________________________________________________________________________________________________ I know you all do not have command and control of this, but I thought someone should be aware that the default Firefox browser for Linux installs seems to be the CCP Firefox and not American version. With all the CISA activity, it might be something to look into. ______________________________________________________________________________________________________________

Hữu ích?

more options

I escalated this post. Hopefully, the others will look at this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.