Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trusteer Rapport extension

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Following a hard disk crash, I had to replace the hard disk on my desktop. Restoring backups of data and programs is proving time consuming and difficult. I needed to download and do new install of Firefox, now running 87. But Trusteer Rapport also needed to be downloaded and installed, and neither the extension nor the address bar icon now seem to exist. Can anyone help me get the address bar icon for Trusteer Rapport back in Firefox, which is my preferred browser (the address bar icon isn't there in Chrome, either, although the extension is installed there).

Giải pháp được chọn

Sometimes a reboot is all it takes.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

OK, solved it -- not sure what I did other than maybe rebooting but it is there now.


Flag as SOLVED

Được chỉnh sửa bởi Jim C vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Sometimes a reboot is all it takes.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.