Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket List doesn't appear in my Library

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crogerblair1

more options

The "Pocket List" option doesn't appear in my Library. How do I make it show up?

Giải pháp được chọn

Some Pocket integration was removed recently, I'm not sure why.

You can use the https://getpocket.com/my-list page (and bookmark it for faster access).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Some Pocket integration was removed recently, I'm not sure why.

You can use the https://getpocket.com/my-list page (and bookmark it for faster access).

Hữu ích?

more options

jscher2000, thanks; the page has been bookmarked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.