Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disabling Tabs

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Fernand

more options

Is there a way to disable tabs in Firefox - Mac Air

Giải pháp được chọn

Hello, currently there is no setting to disable tabs, however, if you wish to hide your tabs you can install the "Hide Tab Bar With One Tab", an extension hosted on Mozilla's add-ons site which will hide all the tabs in one single tab..I will post link below. Hope this helps and Good Luck!

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/hide-tab-bar-with-one-tab/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello, currently there is no setting to disable tabs, however, if you wish to hide your tabs you can install the "Hide Tab Bar With One Tab", an extension hosted on Mozilla's add-ons site which will hide all the tabs in one single tab..I will post link below. Hope this helps and Good Luck!

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/hide-tab-bar-with-one-tab/

Được chỉnh sửa bởi Jessica Smith vào

Hữu ích?

more options

Thanks much.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.