Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar background has orange stripes with a robot icon

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ronnieb1129

more options

This just started occurring on my PC when I use Firefox: why is the background of the address bar orange/yellow with diagonal stripes and there is a robot at the start of the web address? I'm concerned it may be a virus or the web browser is being remotely monitored.

Please refer to the attached image. Thank you,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In the browser address bar, type: about:config

When the warning appears, click "Accept the Risk and Continue"

In the "Search preference name" box, type: marionette.enabled

Toggle the switch from "true" to "false"

Restart your browser

The robot icon and colored address bar should be gone.

Hữu ích?

more options

I did all of the above and still have the orange stripes and robot icon. I'd like them both gone.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.