Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated to ver 87.0,incompatible Sandboxie,Windows 7

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Newbeak

more options

Sandboxie will not launch with the latest FF version 87.0 I am running win7 Please help,thanks!

Sandboxie will not launch with the latest FF version 87.0 I am running win7 Please help,thanks!

Giải pháp được chọn

I just discovered that I can't launch FF ver 87.0 in a separate folder which I had made for FF. If I launch it in the original 'DefaultBox' folder,it opens sandboxed okay. I made two Sandboxie folders so I wouldn't have to close my browser and my email if my browser was high- jacked on a webpage,which has happened now and then. The question remains though,why can't I launch FF in the special Sandboxie folder? Oh well,I am just happy I can run FF sandboxed again. Sorry for the bother.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I just discovered that I can't launch FF ver 87.0 in a separate folder which I had made for FF. If I launch it in the original 'DefaultBox' folder,it opens sandboxed okay. I made two Sandboxie folders so I wouldn't have to close my browser and my email if my browser was high- jacked on a webpage,which has happened now and then. The question remains though,why can't I launch FF in the special Sandboxie folder? Oh well,I am just happy I can run FF sandboxed again. Sorry for the bother.