Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when a download completes Firefox creates multiple tabs so they are rushing across the screen out of control

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

when a download completes Firefox creates multiple tabs so they are rushing across the screen out of control

The doiwnload doesnt end up in downloads either

What can I do?

Giải pháp được chọn

Make sure you are Saving the file and not Viewing it.

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you are Saving the file and not Viewing it.

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.

Hữu ích?

more options

You get tabs opening endlessly if you select Firefox as the application to handle a file when you get an "Open with" dialog.

You will have to remove this action.

Hữu ích?

more options

Thank you both.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.