Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screen shot

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I want to take a screenshot of web page. Pressing PrtScn by itself or with Fn or Windows key simply brings up the dialog box that says Pressing F7 turns Caret Browsing on or off... Why is it so difficult?

Giải pháp được chọn

kpambol said

Pressing PrtScn by itself or with Fn or Windows key simply brings up the dialog box that says Pressing F7 turns Caret Browsing on or off...

That's strange, PrintScreen is a very different key than the F7 function key (at least, on keyboards I've seen).

You can disable the F7 keyboard shortcut in Firefox to see whether that makes any difference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste caret and pause while the list is filtered

(3) Double-click the accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled preference to switch the value from true to false

Now Firefox should ignore the F7 key. Whether that will help with your keyboard cross-over, I don't know. Maybe it's time to do a regular shutdown and restart of Windows to straighten things out?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi there,

There is another way, if you have the "snipping tool" which is free for Windows 10. You would press Shift + Windows Key + S & it will bring up a screenshot window for you to take them. I know it can be a frustration at times to take them.

The PrtScn button used the following way might help: Windows key + PrtScn saves as a screen shot.

Another alternative option is: Alt + PrtScn, then open paint, paste it there (ctrl + V) & then save it as a file.

I hope this helps to make it easier, or at least less of a frustration.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

kpambol said

Pressing PrtScn by itself or with Fn or Windows key simply brings up the dialog box that says Pressing F7 turns Caret Browsing on or off...

That's strange, PrintScreen is a very different key than the F7 function key (at least, on keyboards I've seen).

You can disable the F7 keyboard shortcut in Firefox to see whether that makes any difference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste caret and pause while the list is filtered

(3) Double-click the accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled preference to switch the value from true to false

Now Firefox should ignore the F7 key. Whether that will help with your keyboard cross-over, I don't know. Maybe it's time to do a regular shutdown and restart of Windows to straighten things out?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.