Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

XML parsing error: undefined entity

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1406 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

XML parsing error: undefined entity Address: chrome: //browser/content/browser.xhtml Line 744, character 15:

           <toolbarbutton id="UITourTooltipClose" class="close-icon"
</pre>

^

Hi, guys Get this message in pop-up window. How can I fix it?

XML parsing error: undefined entity Address: chrome: //browser/content/browser.xhtml Line 744, character 15: <toolbarbutton id="UITourTooltipClose" class="close-icon" --------------^ Hi, guys Get this message in pop-up window. How can I fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This can be caused by a failed Firefox update that left you with a mixture of old and updated files in the Firefox program folder. This can happen in case security software was keeping a handle of some of the files in the Firefox program folder preventing Firefox from replacing all the files. You can do a clean reinstall and remove the Firefox program folder to ensure that all files are replaced. You may have to disable security software temporarily in case the problem persists.


You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This can be caused by a failed Firefox update that left you with a mixture of old and updated files in the Firefox program folder. This can happen in case security software was keeping a handle of some of the files in the Firefox program folder preventing Firefox from replacing all the files. You can do a clean reinstall and remove the Firefox program folder to ensure that all files are replaced. You may have to disable security software temporarily in case the problem persists.


You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.