Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Send to tab" didn't work. How do I get a list of recently sent tabs?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kiddcarolinagirl1989

more options

I had no access to my computer (a Mac) for a month, and sent many tabs from Firefox on my iPhone.

Today, I log onto my computer, macOS starts Firefox automatically (it was open when I shut the computer down), I get a notification that 71 tabs have been sent to Firefox (yay), but then when Firefox opens, I only see one window, containing the Firefox session restore, and nothing else. When I click "restore session", I get my month-old session, but not the 71 tabs.

Where can I get a list of all the tabs I sent to my devices?

Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi there,

It sounds to me like you needed to have closed Firefox first, as it restores tabs from the previous session if you unintentionally forced close the browser. Have you tried "syncing" them in your browser?

Also, if that does not help, then please check out the following two links that I'm listing below. They may have an answer, but I cannot guarantee it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/send-tab-firefox-desktop-other-devices

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/bj8e12/send_tab_to_device_is_not_working_properly/

I do hope that you find a solution. Good luck!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.