Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

suddenly web gl is not working. Restart your browser is useless

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Message of web gl won't let me play games on fb. It says restart browser. Not.....I uninstalled reinstalled ff and it worked for maybe 20 minutes, and I had to continually start over. I was in Fish World and Crush. Now it will not work again!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

it worked fine all the other times, but today not at all

Hữu ích?

more options

You can check the Web Console for WebGL related messages.

See also the graphics section on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.