Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi strafy

more options

Hello, I would like to log out remotely from the Firefox browser that is installed on another device because it automatically logs in to all websites that I have visited frequently. Among other things, it is a discord where I value privacy very much and I do not want any person using the laptop (because there is no password and the device is also used by other people in the family) to have access to the account. First of all, I want to log out of the browser (i.e. simply log in again to just protect my data). This need came to me because the website (I closed the discord and I am 100% sure of it and it shows me that it is open all the time). I apologize in advance for the spelling because I translated myself with a translator because I do not know English very well.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can change your Discord password which will automatically log you out of other active sessions (i.e. your existing Firefox browser session).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can change your Discord password which will automatically log you out of other active sessions (i.e. your existing Firefox browser session).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.